หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556

    
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะต่อพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" จากนั้นประธานได้อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องใน "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556" และอัญเชิญธรรมคติของสมเด็จพระส้งฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และเชิญสาสน์นายกรัฐมนตรี เสร็จแล้วประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดพร้อมกล่าวให้โอวาทแสดงความยินดี และถ่ายรูปร่วมกัน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มีนาคม 2556


• การจัดกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 3/2556 (27 มี.ค.56)
• การสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่าย "กองทุนสิ่งแวดล้อม เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ" (26 มี.ค.56)
• การแถลงข่าว "ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2556" (22 มี.ค.56)
• การออกตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาพื้นที่อำเภอภูผาม่าน ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (20 มี.ค.56)
• โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ อำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น (20 มี.ค.56)
• พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2556 (20 มี.ค.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำคณะนักธุรกิจขอนแ่ก่นศึกษาดูงานการค้าการลงทุนที่ สปป.ลาว (15 มี.ค.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำคณะนักธุรกิจขอนแ่ก่นศึกษาดูงานการค้าการลงทุนที่ สปป.ลาว (15 มี.ค.56)
• การตรวจราชการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรองนายกรัฐมนตรีและประธาน กบอ. (14 มี.ค.56)
• โครงการอำเภอเกษตรพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (14 มี.ค.56)
• การประชุมการเตรียมความพร้อมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 (13 มี.ค.56)
• "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค" (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1 (13 มี.ค.56)
• การออกตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (12 มี.ค.56)
• มหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกิจกรรมเสริมสร้างฯ ปี 2556 (12 มี.ค.56)
• การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 (12 มี.ค.56)
• การประชุมติดตามแผนปฏิบัติการโครงการ "จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดครั้งที่ 1/2556" (11 มี.ค.56)
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (11 มี.ค.56)
• โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 (09 มี.ค.56)
• การออกตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาพื้นที่อำเภอน้ำพอง ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (08 มี.ค.56)
• การประกาศเจตนารมณ์ "อำเภอน้ำพอง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" (08 มี.ค.56)
• การประกาศเจตนารมณ์ "อำเภอโนนศิลา ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" (07 มี.ค.56)
• ออกตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาพื้นที่อำเภอโนนศิลา ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (07 มี.ค.56)
• โครงการพัฒนาบุคลากรจังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) (06 มี.ค.56)
• การจัดงานวันสตรีสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 (05 มี.ค.56)
• การประชุมสภาเมืองครั้งที่ 1/2556 เรื่องการแ้ก้ปัญหาจราจรนครขอนแก่น (04 มี.ค.56)
• โครงการสัมมนา "แนวทางบูรณาการงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" (04 มี.ค.56)
• การประชุมคณะทำงานจัดเตรียมแนวทางหารือเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทร์ (01 มี.ค.56)