หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การรณรงค์ “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556”

    
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.30 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน การจัดกิจกรรมการรณรงค์ “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556” ในโครงการการรวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น สู่สังคมปลอดบุหรี่ อยู่ดีมีสุข โดยนายแพทย์วิทิต สฤษดิ์ชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดงานการรณรงค์ จากนั้นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น และประกาศเจตนารมณ์ พร้อมลงนามตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายขอนแก่นปลอดบุหรี่ อยู่ดีมีสุข โดยมีนักเรียน นักศึกษา องค์กรเครือข่าย เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤษภาคม 2556


• การบันทึกข้อตกลงและประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ (30 พ.ค.56)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นครั้ที่ 5/2556 (30 พ.ค.56)
• การออกตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาพื้นที่อำเภอภูเวียง ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (29 พ.ค.56)
• การประกาศเจตนารมณ์ อำเภอภูเวียงไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด (29 พ.ค.56)
• การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.2556) โครงการ "จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" (22 พ.ค.56)
• โครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2556 (22 พ.ค.56)
• โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปท.ขก. ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 (22 พ.ค.56)
• โครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2556  (21 พ.ค.56)
• งานประกวดแข่งขันสาวไหม/แข่งขันกองเชียร์สาวไหม/แข่งขันทำอาหารจากหม่อนไหม (21 พ.ค.56)
• โครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2556 (20 พ.ค.56)
• การประชุมสัมมนาการถ่ายทอดแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) (20 พ.ค.56)
• โครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2556  (17 พ.ค.56)
• การประชุมวิชาการระดับชาติพัฒนาเศรษฐศาสตร์เกษตร, ทรัพยากร, การอาหาร, และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 2 (17 พ.ค.56)
• การออกตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาพื้นที่อำเภอบ้านฝาง ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (14 พ.ค.56)
• โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการชักนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น (14 พ.ค.56)
• การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นครังที่ 9 ประจำปี 2556 (10 พ.ค.56)
• พิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2556 (05 พ.ค.56)
• การประกาศเจตจำนงเข้าร่วมโครงการนำร่อง ห้องนอนสีขาว (03 พ.ค.56)
• การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัด ปี 2556 (03 พ.ค.56)
• ประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556 (03 พ.ค.56)
• การออกตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (02 พ.ค.56)
• การประกาศเจตนารมณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชยไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด (02 พ.ค.56)
• การออกตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาพื้นที่อำเภอซำสูง ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (02 พ.ค.56)
• การประกาศเจตนารมณ์ อำเภอซำสูงไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด (02 พ.ค.56)
• วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ปี 2556 (01 พ.ค.56)