หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดที่ทำการสำนักงานรัฐสภาขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 09.15 น. นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดที่ทำการสำนักงานรัฐสภาขอนแก่น โดย ดร.สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ได้เป็นประธานพิธีกล่าวเปิด ที่ทำการสำนักงานรัฐสภาทั้ง 6 จังหวัด พร้อมกัน ได้แก่ ขอนแก่น ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา เชียงราย อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้มีเกียรติทั้ง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ คณะอาจารย์ นักวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มิถุนายน 2556


• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย (27 มิ.ย.56)
• เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 9/2556 (26 มิ.ย.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมค่ายฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง (25 มิ.ย.56)
• โครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2556 (25 มิ.ย.56)
• การคัดสรรหมู่บ้าน “อยู่เย็นเป็นสุข” ระดับจังหวัด (25 มิ.ย.56)
• การสัมมนา เรื่องกาพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (21 มิ.ย.56)
• คณะรองนายกรัฐมนตรี (สปป.ลาว) เยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษและเยี่ยมชมบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร อำเภอซำสูง (21 มิ.ย.56)
• การตรวราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (21 มิ.ย.56)
• พิธีเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่ง สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น (21 มิ.ย.56)
• การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ (สปป.ลาว) (20 มิ.ย.56)
• การแถลงข่าวงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 1 I-SAN BOOK FAIR 2013 (18 มิ.ย.56)
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การรักษาจรรยา วินัย และคุ้มครองระบบคุณธรรม” (18 มิ.ย.56)
• การจัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน โครงการ"จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" (17 มิ.ย.56)
• การสัมมนาวิชาการอินโดจีน เรื่อง จากลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ (13 มิ.ย.56)
• พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านสองคอน ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน (12 มิ.ย.56)
• การออกตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาพื้นที่อำเภอชุมแพของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (11 มิ.ย.56)
• การประกาศเจตนารมณ์ "อำเภอชุมแพ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" (11 มิ.ย.56)
• การประชุมมอบนโยบายเร่งรัดปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของรองนายกรัฐมนตรี (10 มิ.ย.56)
• พิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย ถวายให้พ่อหลวงของปวงชน" (07 มิ.ย.56)
• การสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) (07 มิ.ย.56)
• โครงการคุณธรรมจริยธรรมตามรอยพระยุคลบาทเพื่อชาติเข้มแข็งมั่นคง (06 มิ.ย.56)
• เอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะขอเข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (06 มิ.ย.56)
• พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส ณ บ้านโคกสี (05 มิ.ย.56)
• การลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (03 มิ.ย.56)
• พิธีเปิด ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (03 มิ.ย.56)