หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

มหกรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค “ขอนแก่นบริโภคปลอดภัย 2556”

    
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค “ขอนแก่นบริโภคปลอดภัย 2556” Safety Consumption 2013 Khon Kaen และมอบโล่รางวัล แก่บุคคลดีเด่นการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ โดยมี นายแพทย์วิทิต สฤษฎิ์ชัยกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รองรับการเป็นศูนย์กลางการกระจายการผลิตภัณฑ์สุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานบริการสุขภาพในจังหวัดขอนแก่นให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน ภาคีเครือข่ายด้านคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานบริการสุขภาพ กว่า 400 คน ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กรกฎาคม 2556


• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 7/2556 (30 ก.ค.56)
• พิธีเปิดโครงการ “ประชุมเมืองไทย มั่นใจขอนแก่นพร้อม” จังหวัดขอนแก่น (29 ก.ค.56)
• การประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (29 ก.ค.56)
• เปิดโครงการพัฒนาชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ไหมไทยพื้นบ้าน (19 ก.ค.56)
• การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 ก.ค.56)
• การร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะกลุ่มเครือข่ายประชาสังคม (18 ก.ค.56)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" (18 ก.ค.56)
• การหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการมณฑลยูนาน (11 ก.ค.56)
• การประชุม “Mekong Forum 2013” (11 ก.ค.56)
• พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดพระราชทานแจกันดอกไม้แด่คุณจันดี โลหิตดี (11 ก.ค.56)
• การประชุมปรึกษาหารือระหว่างคณะกรรมการองค์กรชาวต่างชาติจังหวัดขอนแก่น (10 ก.ค.56)
• พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน โครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดของเครือข่ายวัฒนธรรม (10 ก.ค.56)
• กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 10/2556 (10 ก.ค.56)
• การฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจังหวัดขอนแก่น (09 ก.ค.56)
• การออกตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาพื้นที่อำเภอเวียงเก่าของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (09 ก.ค.56)
• โครงการ สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการค้าเสรี (03 ก.ค.56)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นครั้ที่ 6/2556 (02 ก.ค.56)
• การประชุมสัมมนาหัวข้อ "นวัตกรรมใหม่มุ่งสู่ขอนแก่น เมืองแห่งกิจกรรมประชุมและสัมมนา" (02 ก.ค.56)
• คณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ลงพื้นที่ประเมินผล จังหวัดขอนแก่น (01 ก.ค.56)