หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการอบรม “หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย”

    
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 11.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย” (One Tambon One Search and Rescue Team : OTOS) จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1/2557 ดำเนินการโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างทีมกู้ภัยประจำตำบล ให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการค้นหาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยกู้ภัยหรือหน่วยเผชิญเหตุระดับตำบล ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง เสริมสร้างความมั่นใจ และเป็นการทบทวนความรู้เดิมให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจัดตั้งมาแล้ว และผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น สามารถนำส่งสถานบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร สมาชิก อพปร. และเครือข่ายปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 40 คน โดยใช้เวลาระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 เป็นเวลา 5 วัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือพันธวาศิษฎ์ บ้านหนองหลุบ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มิถุนายน 2557


• วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557 (26 มิ.ย.57)
• การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร จังหวัดขอนแก่น ปี 2557 (26 มิ.ย.57)
• การสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตข้าวและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) (26 มิ.ย.57)
• เวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (25 มิ.ย.57)
• โครงการจัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าว จังหวัดขอนแก่น (25 มิ.ย.57)
• การแถลงข่าว การจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน (25 มิ.ย.57)
• พิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ ตำบลท่าพระ (25 มิ.ย.57)
• การสัมมนาเรื่อง “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 และการเสริมสร้างให้ข้าราชการมีวินัย และไม่กระทำผิดวินัย” (24 มิ.ย.57)
• การแถลงข่าว การจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้พยุง ในเขตอำเภอสีชมพู (20 มิ.ย.57)
• งานมหกรรม 1 ตำบล 1 การแสดงพื้นบ้านตำนานชุมชนสู่อาเซียน คืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน (Peace & Happiness Mission) (19 มิ.ย.57)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น (18 มิ.ย.57)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ข้าเยี่ยมคาราวะกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ในการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (18 มิ.ย.57)
• การจัดกิจกรรมปรองดองและสมานฉันท์ฯ อำเภอแวงน้อย (17 มิ.ย.57)
• พิธีปิดโครงการจำนำข้าว ปี 2556/2557 (17 มิ.ย.57)
• การประชุมระดมสมองเพื่อรวมพลังพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นจังหวัดที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และพัฒนาให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุดในโลก  (16 มิ.ย.57)
• การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในการจัดงาน ไมซ์มาร์ทครั้งที่1 (12 มิ.ย.57)
• พิธีเปิดงาน “1th Domestic Mice Mart” (ไมซ์มาร์ทครั้งที่ 1) (12 มิ.ย.57)
• วันปลูกข้าวไร่เงินล้าน อำเภอบ้านแฮด ประจำปี 2557 (12 มิ.ย.57)
• กิจกรรมเรารักขอนแก่น  (11 มิ.ย.57)
• ขอนแก่นจัดเวทีดนตรีคืนความสุขให้ประชาชน (10 มิ.ย.57)
• แถลงผลการจับกุมขบวนการค้าไม้พะยูงข้ามชาติ (09 มิ.ย.57)
• งานเสวนาออสเตรเลีย-ไทย การพัฒนาเมืองและขนส่งมวลชนเพื่ออนาคตของ “มหานครขอนแก่น” (05 มิ.ย.57)
• ฯพณฯ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ขอเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (05 มิ.ย.57)
• พิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แห่งที่ 57 เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น (04 มิ.ย.57)
• พิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แห่งที่ 57 เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น (04 มิ.ย.57)
• รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (02 มิ.ย.57)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (02 มิ.ย.57)