หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558

    
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.10 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร ภาคเอกชน วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านคำถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" จากนั้นได้อันเชิญ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องใน "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558" อันเชิญธรรมคติ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และเชิญสาสน์จากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เสร็จแล้วเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับเกียรติบัตร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มีนาคม 2558


• การแถลงข่าว การประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ "เปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 9" (30 มี.ค.58)
• การประชุม กรอ.จังหวัดขอนแก่น (30 มี.ค.58)
• พิธีเปิดงานเทศกาลถนนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 (29 มี.ค.58)
• พิธีเปิดกิจกรรม "ปั่นสองน่อง ท่องแดนดอกคูน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา (2 เมษายน 2558) (29 มี.ค.58)
• พิธีบรรพชาอุปสมบทและมอบผ้าไตร ในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (28 มี.ค.58)
• พิธีเปิดงาน "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" (27 มี.ค.58)
• พิธีเปิดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน ปี 2558  (27 มี.ค.58)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2558  (27 มี.ค.58)
• การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) ครั้งที่ 1 (26 มี.ค.58)
• งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2558 (26 มี.ค.58)
• งานแถลงข่าวการจัดงานมหรรศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย@ขอนแก่น ประจำปี 2558 (26 มี.ค.58)
• เพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ : สร้างโอกาส สร้างความสุข ให้หมู่บ้านและชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (25 มี.ค.58)
• การจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดขอนแก่น (24 มี.ค.58)
• งานสานพลังเครือข่ายพลังสร้างสรรค์ ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้ม (24 มี.ค.58)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้บริหารจากเมืองมิซิโอะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (23 มี.ค.58)
• การประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558  (23 มี.ค.58)
• การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ (22 มี.ค.58)
• พิธีเททองหล่อพระประทานเพื่อประดิษฐาน ณ อาคารเรียนครูสมาธิฯ (22 มี.ค.58)
• การประชุมกำหนดแนวทางแก้ไขและลดปัญหายาเสพติดในจังหวัดขอนแก่น (21 มี.ค.58)
• การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น (20 มี.ค.58)
• งานแถลงข่าว “มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย @ขอนแก่น ประจำปี 2558” (18 มี.ค.58)
• วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 (18 มี.ค.58)
• การแถลงข่าวการจับกุมแก้งค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (16 มี.ค.58)
• ฯพณฯ นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปรับฟังปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่น (14 มี.ค.58)
• นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (13 มี.ค.58)
• พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557  (12 มี.ค.58)
• นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งของจังหวัดขอนแก่น  (12 มี.ค.58)
• การจัดกิจกรรม "เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 4/2558" (11 มี.ค.58)
• เปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการประกวดนิทรรศการ การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (10 มี.ค.58)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ ประจำปี 2558 (10 มี.ค.58)
• โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) (09 มี.ค.58)
• วันสตรีสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 (06 มี.ค.58)
• การแถลงข่าว การจัดงานสงกรานต์วันไหล 2015@ไดโนวอเตอร์พาร์ค (05 มี.ค.58)
• การประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลไหม นานาชาติ ประจำปี 2558 (03 มี.ค.58)
• สมัชชาเกษตรกรดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ยื่นหนังสือขอบคุณรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  (03 มี.ค.58)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ฯพณฯ มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (02 มี.ค.58)
• พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (02 มี.ค.58)