หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดโครงการรู้รักษ์ห่วงใย ใส่ใจสังคม บูรณาการสานสายใยวิถีไทย วิถีชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รู้รักษ์ห่วงใย ใส่ใจสังคม

    
วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า ต.อุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบทุนการศึกษาโครงการรู้รักษ์ห่วงใย ใส่ใจสังคม บูรณาการสานสายใยวิถีไทย วิถีชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รู้รักษ์ห่วงใย ใส่ใจสังคม
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤษภาคม 2558


• โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้โดยจังหวัดขอนแก่น ประจำปี2558 (29 พ.ค.58)
• พิธีเปิดการอบรมสื่อมวลชนโครงการ “ขอนแก่นรณรงค์เมืองปลอดบุหรี่” (29 พ.ค.58)
• การประชุม เรื่องการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น (29 พ.ค.58)
• พิธีเปิดโครงการไทยแลนด์ไมซ์มาร์ท ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น (28 พ.ค.58)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2558 (28 พ.ค.58)
• โครงการสัมมนารณรงค์การใช้ผ้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (27 พ.ค.58)
• โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในชุมชน จังหวัดขอนแก่น (26 พ.ค.58)
• โครงการสัมมนา เรื่อง "การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ" (23 พ.ค.58)
• การสัมมนาเปิดตัวและแนะนำกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมไหม จังหวัดขอนแก่น (22 พ.ค.58)
• การประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางกับมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน (22 พ.ค.58)
• พิธีมอบรถโยกและรถเข็นเพื่อผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (22 พ.ค.58)
• หม่อมราชวงศ์ จิราคม กิติยากร กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม สรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ) (22 พ.ค.58)
• รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (มล.ปนัดดา ดิษกุล) บรรยายพิเศษ แก่นักเรียน ครู อาจารย์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น (21 พ.ค.58)
• รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (มล.ปนัดดา ดิษกุล) ผู้แทนนายกรัฐมนตรีและคณะ เป็นประธานสวดพระอภิธรรมสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ) (21 พ.ค.58)
• การจัดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดี พัฒนาวิถีประชาธิปไตยไทขอนแก่น (21 พ.ค.58)
• การสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (21 พ.ค.58)
• พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) คืนที่ 3 (19 พ.ค.58)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนของจังหวัดขอนแก่น (19 พ.ค.58)
• การนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชน ปี 2558 จังหวัดขอนแก่น (19 พ.ค.58)
• พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)  (18 พ.ค.58)
• พิธีถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูน ปริสุทโธ) (18 พ.ค.58)
• พิธีพวงมาลาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ถวายแด่สรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)  (17 พ.ค.58)
• พิธีเคลื่อนย้ายสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จากอาคารศาลา 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17 พ.ค.58)
• การประชุมเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพวิทยา (หลวงพ่อคูน ปริสุทโธ) (17 พ.ค.58)
• พิธีขอขมาและกล่าวคำอาราธนาศีลแด่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  (16 พ.ค.58)
• พิธีเปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๘ (14 พ.ค.58)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบเงินบริจาคองค์กรภาคเอกชนและส่วนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ที่ ประเทศเนปาล (14 พ.ค.58)
• สัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 พ.ค.58)
• การจัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 8/2558  (12 พ.ค.58)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล (12 พ.ค.58)
• กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดขอนแก่นยื่นหนังสือคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 284 มาตรา 82(3) มาตรา 285 และร่าง พ.ร.บ.จังหวัดจัดการตัวเอง พ.ศ. ... (11 พ.ค.58)
• พิธีเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2556-2559 ครั้งที่ 3/2558 (11 พ.ค.58)
• การประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (07 พ.ค.58)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมและพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัยในพื้นที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (05 พ.ค.58)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล (05 พ.ค.58)
• พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 (05 พ.ค.58)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบเงินบริจาคจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล (01 พ.ค.58)