หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการ "Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

    
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขึ้นกล่าวต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ในโครงการ "Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" หรือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดการภาครัฐ โดยสำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้น ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน พร้อม ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "Talent Mobility ก้าวสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเอกชน และแผนปฏิรูปการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ" โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปกว่า 200 คน ร่วมงาน ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 โรงแรมเซนทาราขอนแก่น
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  สิงหาคม 2558


• พิธีเฉลิมฉลองเอกราช 70 ปี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (28 ส.ค.58)
• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2558 (27 ส.ค.58)
• พิธีปิดโครงการ "ฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส" (26 ส.ค.58)
• พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรอง ประจำปี 2558 (25 ส.ค.58)
• การประกวดผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านนาโน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 (24 ส.ค.58)
• พิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 - 2558 (24 ส.ค.58)
• พิธีรับมอบตำแหน่งประธานสภาโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยฯ สมัยที่ 6 (23 ส.ค.58)
• การประชุมพนักงานวิทยุและผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารประจำจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 1/2558 (21 ส.ค.58)
• โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (20 ส.ค.58)
• การประชุมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดขอนแก่น (18 ส.ค.58)
• การประชุมสัมมนาการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจบนเส้นทาง (EWEC) (18 ส.ค.58)
• พิธีมอบจักรยาน โครงการ "จักรยานยืมเรียนเพื่อเด็กนักเรียนในโรงเรียนชนบท" (18 ส.ค.58)
• พิธีกล่าวราชสดุดีและ ปิดกิจกรรม Bike For Mom "ปั่นเพื่อแม่"  (16 ส.ค.58)
• พิธีมอบน้ำดื่มพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike For Mom "ปั่นเพื่อแม่"  (16 ส.ค.58)
• เปิดกิจกรรม เป่าแคน ปลูกคูน เพื่อแม่ ส่วนหนึ่งของกิจกรรม Bike For Mom "ปั่นเพื่อแม่"  (16 ส.ค.58)
• เปิดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike For Mom "ปั่นเพื่อแม่" ของจังหวัดขอนแก่น (16 ส.ค.58)
• สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดกิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสี สร้างสังคมเครือข่ายเฝ้าระวังภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น (14 ส.ค.58)
• เปิดงาน โครงการ  (14 ส.ค.58)
• ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขมาให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ตามนโยบายสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนของรัฐบาล (14 ส.ค.58)
• มอบจักรยานเพื่อน้องโครงการปั่นเพื่อแม่400คัน (14 ส.ค.58)
• เปิดโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุการณ์ลักลอบขนคนเข้าเมืองและค้ามนุษย์ (13 ส.ค.58)
• โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมโรงแรม ท่องเที่ยวและบริการ เพื่อยกระดับบริการสู่สากล" (13 ส.ค.58)
• พิธีรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานในกิจกรรม bike for MOM "ปั่นเพื่อแม่" (12 ส.ค.58)
• พิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม พุทธศักราช2558 (12 ส.ค.58)
• พิธีลงนามถวายพระพร และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม พุทธศักราช2558 (12 ส.ค.58)
• พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม พุทธศักราช2558 (12 ส.ค.58)
• กิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 14/2558 (11 ส.ค.58)
• เปิดโครงการ สร้างพลังเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติ (11 ส.ค.58)
• พิธีเปิด การซ้อมใหญ่ปั่นจักยาน bike for MOM  (09 ส.ค.58)
• การจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (07 ส.ค.58)
• พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องใน  (07 ส.ค.58)
• โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร "เตรียมความพร้อมเยาวชนขอนแก่นแอมบาสเดอร์" (06 ส.ค.58)
• เปิดเวทีสื่อสาธารณะ ครั้งที่ 4 "การเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพคนเร่ร่อนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น" (06 ส.ค.58)
• เปิดงาน "CD Day ขอนแก่น : พลังคนดี พลังวิถีพอเพียงถวายพ่อหลวง 88 พรรษา" (05 ส.ค.58)
• โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร "เตรียมความพร้อมเยาวชนขอนแก่นแอมบาสเดอร์" (05 ส.ค.58)
• เปิดโครงการอบรมบุคลากรเพื่อให้บริการรองรับ AEC หลักสูตรการจัดการงานไมซ์อย่างมืออาชีพ (04 ส.ค.58)
• งานแถลงข่าว "มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 3 (I-SAN BOOK FAIR 2015)" (03 ส.ค.58)