หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการประชารัฐร่วมใจสร้าง 42 ฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน

    
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนการจัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจสร้าง 42 ฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม ชมรม สโมสร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กรกฎาคม 2559


• พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (28 ก.ค.59)
• พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และสืบดวงชะตาเฉลิมพระเกียรติ (28 ก.ค.59)
• พิธีปิดการจัดกิจกรรม "มหกรรมด้วยรักและห่วงใยใส่ใจแรงงานต่างด้าว" (27 ก.ค.59)
• พิธีปิดงานเดินแบบแฟชั่น "มหกรรมผ้าไทย เทิดไท้ราชินี 84 พรรษา" (26 ก.ค.59)
• พิธีเปิดการจัดงาน "มหกรรมผ้าไทย เทิดไท้ราชินี 84 พรรษา" (26 ก.ค.59)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล  (25 ก.ค.59)
• โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/OTOP ด้านการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (25 ก.ค.59)
• พิธีเปิดการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "84 พรรษา 84 สถานที่ 84 ต้น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" (22 ก.ค.59)
• การแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมผ้าไทย เทิดไท้ราชินี 84 พรรษา (22 ก.ค.59)
• โครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และท่องเที่ยวปลอดบริการทางเพศ (21 ก.ค.59)
• โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอเขาสวนกวาง (15 ก.ค.59)
• การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 59) (14 ก.ค.59)
• พิธีเปิด โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (12 ก.ค.59)
• พิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารจุฬามณี เจดีย์สถานโรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวลขอนแก่น  (11 ก.ค.59)
• เปิดกิจกรรมเสวนา รู้จักร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการทำประชามติที่ถูกต้อง (11 ก.ค.59)
• การประชุมคณะกรรมการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ และคณะอนุกรรมการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญฯ จังหวัดขอนแก่น (08 ก.ค.59)
• เอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (08 ก.ค.59)
• พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (07 ก.ค.59)
• พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 โดยมูลพิธีเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี พ.ศ. 2540 (07 ก.ค.59)
• เปิดงาน ท็อปส์เพื่อเกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ จังหวัดขอนแก่น (06 ก.ค.59)
• เปิดงานเสวนา "Smart Lights Smart Life นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อชีวิต" (06 ก.ค.59)
• พิธีเปิด อบรมกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (06 ก.ค.59)
• โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้รถโรงเรียนในเขตจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559 (05 ก.ค.59)
• โครงการพิธีทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจำปี 2559 (04 ก.ค.59)