หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2559

    
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นขวัญ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2559 กลอนเปิดการประชุม เป็นพิธีมอบรางวัลการประกวดหมู่บ้านขยายผล “หมู่บ้านตามรอยพ่อ...สานต่อ...วิถีพอเพียง ดีเด่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 จำนวน 17 คน มอบใบประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 2 หมู่บ้าน และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการจำนวน 12 คน เสร็จแล้วเป็นการนำเสนอวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของจังหวัด ในรอบเดือนกันยายน 2559 จากนั้นเป็นเรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ เรื่องการเร่งรัดการดำเนินงานตามมาตรการของรัฐบาล และในประเด็นสำคัญเพื่อทราบ เรื่องการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก, การจัดงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559, เรื่องการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือนตุลาคม 2559 และการประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ (นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์)
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กันยายน 2559


• การจัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 16/2559 (21 ก.ย.59)
• การแถลงข่าว AT SME Fair@ Khon Kaen 2016 (20 ก.ย.59)
• สัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center) (20 ก.ย.59)
• วันรัฐวิสาหกิจไทย ปี 2559 (20 ก.ย.59)
• เปิดตัว โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 ของรัฐบาล (19 ก.ย.59)
• การประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ. ศ. 2561-2564  (16 ก.ย.59)
• เปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง คุณภาพ มาตรฐาน และอัตราค่าบริการโทรคมนาคม (16 ก.ย.59)
• อุปทูตและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  (14 ก.ย.59)
•  พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร โครงการคัดเลือกร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนและร้านเกมสีขาวต้นแบบ ( Best Practice) (13 ก.ย.59)
• พิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ ร่วมกับ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559  (11 ก.ย.59)
• พิธีเปิดงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ" ประจำปี 2559 (08 ก.ย.59)
• พิธีเปิดการประชุม เพื่อประชาคมร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561-2564 (06 ก.ย.59)
• พิธีเปิดงาน "OTOP City in Khon Kaen" ครั้งที่ 16 (05 ก.ย.59)
• โครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจำปี 2559 (05 ก.ย.59)
• ปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการฝ่ายปกครองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2559 (03 ก.ย.59)
• พิธีเปิด “ถนน OTOP โฆษะประชารัฐขอนแก่น” ครั้งที่ 2 (01 ก.ย.59)
• วิธีทำบุญและเปิดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 4 (01 ก.ย.59)
• พิธีเปิดร่วมบริจาคโลหิต น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา (01 ก.ย.59)