หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

การจัดกิจกรรมออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ) ตามนโยบายของรัฐบาล

    
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกส่วนราชการ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ) จังหวัดขอนแก่น เป็นการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีดำริให้ข้าราชการทุกส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันพุธ ในเวลา 15.00 น. เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน และเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง โดยการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในครั้งนี้มีภาคส่วนราชการและภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤศจิกายน 2559


• พิธีบรรพชาสามเณร 89 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (29 พ.ย.59)
• โครงการพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (28 พ.ย.59)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 59 (25 พ.ย.59)
• การประชุม กรอ. จังหวัดขอนแก่น (25 พ.ย.59)
• พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (24 พ.ย.59)
• กิจกรรมโครงการ Safety on Campus (24 พ.ย.59)
• โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2560 (23 พ.ย.59)
• พิธีรวมพลังแห่งความภักดี ทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง (22 พ.ย.59)
• การจัดงาน รวมพลังแห่งความภักดี (22 พ.ย.59)
• พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึก ป้องกันสถาบันและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และปล่อยขบวนรถโดยสาร (17 พ.ย.59)
• เปิดเวที สอ.จร. สัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (16 พ.ย.59)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบรรยายพิเศษหัวข้อ “เมืองขอนแก่น พ. ศ. 2561” (15 พ.ย.59)
• พิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2559 (14 พ.ย.59)
• พิธีถวายความอาลัยในงาน “เสด็จฟ้า สถิตไทย”  (13 พ.ย.59)
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 และ sme 4.0 (11 พ.ย.59)
• พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (10 พ.ย.59)
• การจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 19/2559 (09 พ.ย.59)
• พิธีบำเพ็ญพระกุศล สวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (08 พ.ย.59)
• พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (03 พ.ย.59)
• พิธีบำเพ็ญพระกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (02 พ.ย.59)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น พบสื่อมวลชน (01 พ.ย.59)
• เปิดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง (01 พ.ย.59)