หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

    
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยได้ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ การรายงานผลการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน แต่ละอำเภอในรอบเดือนที่ผ่านมาและอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อเป็นการนำมาประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปกบัติงานเพิ่มขึ้น พร้อมได้มอบนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการไปดำเนินการให้ได้ทันท่วงที และประชุมคระกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการที่จังหวัดได้ริเริ่มไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีความต่อเนื่อง รวมทั้งการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อทำหน้าที่กำหนดทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดขอนแก่น (ศปท.จ.ขก.) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  กุมภาพันธ์ 2560


• ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานานาชาติ (27 ก.พ.60)
• “พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ว” (27 ก.พ.60)
• ประชุมขับเคลื่อนแผนงานการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีระดับ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด  (27 ก.พ.60)
• ประธานพิธีงานครบรอบ 50 ปี โรงเรียนน้ำพองศึกษา และมอบโล่เกียรติยศให้แก่ศิษย์เก่าและผู้มีอุปการคุณฯ (26 ก.พ.60)
• ประธานพิธีเปิดการประกวดนางงามไหมขอนแก่นประจำปี 2559 (รอบตัดสิน) (26 ก.พ.60)
• ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (26 ก.พ.60)
• “ปั่นนำกัน อัศจรรย์ไหมไทย @ เมืองดอกคูน” Nation Bike Thailand 2017 (25 ก.พ.60)
• ธารากาชาดวันที่ 9 (25 ก.พ. 60) “ลงจริง ออกจริง แจกจริง” (25 ก.พ.60)
• บรรยากาศร้านธารากาชาดจังหวัดขอนแก่น (วันที่ 8) งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (24 ก.พ.60)
• ประธานพิธีเปิดโครงการ “วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง” (24 ก.พ.60)
• ประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อน แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 (23 ก.พ.60)
• ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (23 ก.พ.60)
• พิธีเปิดการจัดแสดงอาหารนานาชาติ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (23 ก.พ.60)
• ธารากาชาดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 7) (23 ก.พ.60)
• ขาดทุนคือกำไร ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี ร้านธารากาชาดขอนแก่น (วันที่ 6) (22 ก.พ.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่วิทยาคม อำเภอบ้านไผ่ (22 ก.พ.60)
• พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 9” (22 ก.พ.60)
• กิจกรรมเรา “รักขอนแก่น” จังหวัดขอนแก่น (22 ก.พ.60)
• ประธานพิธีมอบโล่เกียรติคุณ “โครงการ The Heart of Giving” (21 ก.พ.60)
• ประธานพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 (21 ก.พ.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง  (21 ก.พ.60)
• พิธีเปิดนิทรรศการพุทธศาสนานานาชาติลุ่มน้ำโขง (21 ก.พ.60)
• ธารากาชาดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ( วันที่ 5) (21 ก.พ.60)
• บรรยากาศร้านธารากาชาดจังหวัดขอนแก่น (วันที่ 2) งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (18 ก.พ.60)
• พิธีเปิดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหม จากประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ (18 ก.พ.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่นแข่งขันบาสเกตบอลทีมอาวุโส VIP พบกับ ทีมนักกีฬาหญิง วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (18 ก.พ.60)
• ต้อนรับคณะผู้แทนรัฐบาลมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (17 ก.พ.60)
• ประธานพิธีเปิดขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น (17 ก.พ.60)
• ประธานพิธีเปิดร้านธารากาชาดในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (17 ก.พ.60)
• ประธานพิธีเปิดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม งานประเพณีผูกเสี่ยวฯ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (17 ก.พ.60)
• ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (17 ก.พ.60)
• รำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น “รำดอกคูณเสียงแคน 220 ปี มหานครขอนแก่น” (16 ก.พ.60)
• พิธีเปิดงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์” (16 ก.พ.60)
• พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (16 ก.พ.60)
• ขอนแก่นออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (15 ก.พ.60)
• ประธานเปิดงานวันวาเลนไทน์ (วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์) ประจำปี 2560 (14 ก.พ.60)
• รายการมองอีสานผ่าน NBT ตอน เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น (14 ก.พ.60)
• พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธไสยาสน์ (พระนอนเมืองขอนแก่น) (13 ก.พ.60)
• พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (12 ก.พ.60)
• ซ้อมรำบวงสรวง “รำดอกคูณเสียงแคน 220 ปี มหานครขอนแก่น” (12 ก.พ.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น รับรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น “รางวัลกัลปพฤกษ์ทอง” ประจำปี 2559 (11 ก.พ.60)
• พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2560 (11 ก.พ.60)
• พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (10 ก.พ.60)
• โครงการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” จังหวัดขอนแก่นรุ่นที่ 2/2560 (10 ก.พ.60)
• พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ  (10 ก.พ.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่นตรวจสอบที่จุดรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น ในโอกาสครบรอบก่อตั้งขอนแก่น ครบ 220 ปี (10 ก.พ.60)
• เปิดงานง่วนเซียว จังหวัดขอนแก่น (10 ก.พ.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่นแข่งขันบาสเกตบอลทีมอาวุโส VIP พบกับ ทีมนักกีฬาโรงเรียนกัลยาณวัตร (09 ก.พ.60)
• ขอนแก่นจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม โครงการ “ผู้ว่าฯชวนออม”  (09 ก.พ.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่นให้โอวาทและพบปะนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล  (08 ก.พ.60)
• ประธานทำบุญเนื่องในวันปัณรสีดิถี พระเทพวิทยาคมวิ͎ (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) (08 ก.พ.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ออกรายการอีสานวันนี้ (08 ก.พ.60)
• กล่าวต้อนรับและกล่าวความพร้อมของจังหวัดขอนแก่น ที่จะก้าวสู่ Excellent Model School (07 ก.พ.60)
• การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศพ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 (07 ก.พ.60)
• การประชุมเชิงปฏิบัติคณะทำงานเตรียมความพร้อมตามโครงการขยายผลจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  (07 ก.พ.60)
• ประธานพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทย รายการ 6 กุมภาพันธ์วันมวยไทยแห่งชาติ (06 ก.พ.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่นให้โอวาทและพบปะนักเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู (06 ก.พ.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่นให้โอวาทและพบปะนักเรียน โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อำเภอชุมแพ  (06 ก.พ.60)
• งานแถลงข่าวเปิดตัวลายเครื่องบิน “Thai Culture อยากชวนเธอมาเที่ยวไง” (06 ก.พ.60)
• ประธานมอบรางวัล “ครูแนะแนวทรงคุณค่าแห่งปี” เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (05 ก.พ.60)
• ฟุตบอลอาวุโส “คูน - แคน - คัพ” ครั้งที่ 5 คู่วีไอพี ระหว่าง อบจ.ขอนแก่น พบกับ ชมรมอาวุโสจังหวัดขอนแก่น (05 ก.พ.60)
• ประธานการแถลงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์ “DINO” เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น (05 ก.พ.60)
• งานเปิดตัวสโมสร KKFC 2017 “Friendship and Pride” (04 ก.พ.60)
• คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนกุดเชียง อำเภออุบลรัตน์ เข้าพบและขอบคุณผู้ว่าฯ ขอนแก่น (03 ก.พ.60)
• พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2560 (03 ก.พ.60)
• ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ให้โอวาทและพบปะนักเรียนโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม (03 ก.พ.60)
• ประธานเปิดนิทรรศการ 10 ปี 10 ข่าวเด่น (03 ก.พ.60)
• พิธีรับรางวัลพระราชทานการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (02 ก.พ.60)
• แถลงข่าวการจับกุมนายอินทัช สารพัน ข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน (02 ก.พ.60)
• แถลงข่าวงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์” (02 ก.พ.60)
• ต้อนรับผู้เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE (02 ก.พ.60)
• ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (02 ก.พ.60)
• วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (01 ก.พ.60)