หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565

    
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565 โดยได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชิญสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 และ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น มีข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 9 คน เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ จำนวน 4 คน และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด จำนวน 5 คน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  มีนาคม 2565


• พิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่มจังหวัดแบบหลายช่องทาง การอบรมหลักสูตร "ส่องกลยุทธ์ตลาดออนไลน์ ปั้นยอดขายสู่ระดับโลก" (28 มี.ค.65)
• การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 27/2565 (28 มี.ค.65)
• พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (25 มี.ค.65)
• จังหวัดขอนแก่น และสถานกงศุลจีน ส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจนตามยุทธศาสตร์ "แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน"  (25 มี.ค.65)
• การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 1/2565 (25 มี.ค.65)
• พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) และ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (24 มี.ค.65)
• การอบรมเพิ่มศักยภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน  (22 มี.ค.65)
• การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565  (22 มี.ค.65)
• การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 26/2565 (21 มี.ค.65)
• พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเดชพระคุณพระครูสิริธรรมนิเทศก์ (พูลสวัสดิ์ ติสฺสเทโว ป.ธ.3) (18 มี.ค.65)
• การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/65 (18 มี.ค.65)
• พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 (18 มี.ค.65)
• ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดงานวันสตรีสากล 2565 "รวมพลังสตรี ศรีขอนแก่น สืบสาน สร้างสรรค์ แบ่งปันชุมชน"  (12 มี.ค.65)
• การประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ "แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 4 ภาค ประจำปีงบประมาณ 2565” (12 มี.ค.65)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ขอนแก่นมอบนโยบายผู้ว่าฯ แก้ปัญหาความยากจนพื้นที่อีสาน (11 มี.ค.65)
• ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น (10 มี.ค.65)
• การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 24/2565 (08 มี.ค.65)
• งานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานเฉลิมพระเกียรติฯ กระตุ้นจ้างงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ (08 มี.ค.65)
• พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา (07 มี.ค.65)
• พิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี พ.ศ. 2564 (07 มี.ค.65)
• นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ  (07 มี.ค.65)