หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3

    
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นปนะธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 โครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการที่ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรได้ตรงตามเป้าหมาย เป็นโครงการที่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรถึงพื้นที่ เกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านพืช ดิน ปศุสัตว์ ประมง น้ำ กฎหมาย ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาสู่เกษตรกร โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปถึงตัวเมือง หรือสถานที่ราชการที่ห่างไกล และสิ่งที่สำคัญต้องลดต้นทุนการผลิตควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ ผลักดันให้สินค้าทางการเกษตรมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีการต่อยอดนำไปสู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่า เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ ให้เป็นผู้สืบทอดอาชีพทางด้านการเกษตร ที่ถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาอย่างยาวนาน
----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤษภาคม 2566


• มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมร้านค้าปลีกไทยยุคดิจิทัล จัดทำหลักสูตรหนุนตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ (19 พ.ค.66)
• พิธีการจัดงานมหกรรม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 (19 พ.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (18 พ.ค.66)
• การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคมจังหวัดขอนแก่น  (18 พ.ค.66)
• การสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรขององก์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน  (18 พ.ค.66)
• พิธีเปิดงาน "สืบสานงานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักษ์ทรัพยากร" สนองพระราชดำริฯ ฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม (18 พ.ค.66)
• การขับเคลื่อนวาระจังหวัด ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ  (16 พ.ค.66)
• พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)การขับเคลื่อนวาระ "จังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย 365 วัน"  (15 พ.ค.66)
• การบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษ พระบรมราชินี (15 พ.ค.66)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.พร้อมเชิญชวนชาวขอนแก่นมาใช้สิทธิ์ (14 พ.ค.66)
• พิธีเปิดโครงการต้นแบบระบบชาร์จรถยนต์ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อลดปัญหาพลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อม (12 พ.ค.66)
• แบงก์ชาติอีสาน เปิดหม่องเฮียนฮู้ ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ประชาชนชาวอีสาน (10 พ.ค.66)
• พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการเปรียญที่วัดเฉลิมพระเกียรติราษฎร์รังสรรค์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (10 พ.ค.66)
• พิธีส่งมอบบ้าน “เฮือนฮ่วมใจไทภูเวียง” ให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ตามนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (10 พ.ค.66)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมโครงการต้นแบบการปลูกพืชทางเลือก (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรหลังฤดูทำนา  (10 พ.ค.66)
• งานแถลงข่าวการจัดการประกวด Miss Universe Khon Kaen 2023 (09 พ.ค.66)
• พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2565 (09 พ.ค.66)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้รับการบำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (Community Isolation : Cl) อำเภอโนนศิลา รุ่นที่ 2 (08 พ.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 (08 พ.ค.66)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า  (07 พ.ค.66)
• พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (06 พ.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่นประชุมร่วม กกต.ขอนแก่นเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความสงบและความมั่นคงในสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าทุกแห่ง (06 พ.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (03 พ.ค.66)
• การประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 (03 พ.ค.66)
• พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (01 พ.ค.66)
• จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย 365 วัน  (01 พ.ค.66)