หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

โครงการจัดเวทีเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม จังหวัดขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด โครงการจัดเวทีเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้แถลงทั้งฝ่ายเห็นชอบและไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ขึ้นเวทีในการแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย นายกมล กิจกสิวัฒน์ ทนายความและประธาน กปปส. จังหวัดขอนแก่น นายนรงค์เลิศ สุรพล อดีตผู้สมัคร สส. พรรคกิจสังคม เขต 4 ขอนแก่น ผศ.ดร. กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุรชัย เบ้าจรรยา อดีต สส.พรรคเพื่อไทย และนางพรรณวดี ตันติศิรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธาน นปช. จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ นักจัดรายการวิทยุ สวท. เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้สนใจเข้ารับฟังจากส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรต่างๆ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คน
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
• พิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ป้องกันและยับยั้งการกระทำผิดกฎหมาย รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
• งานสัมมนา ISAN Insight Summit 2024 เพื่อการนำเสนอแผนเชิงยุทธศาสตร์ “ 5F Model ISAN Soft Power ขุมทรัพย์ขับเคลื่อน ‘อีสานใหม่’ สู่สากล
• โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ จังหวัดขอนแก่น
• โครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
• คณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ติดตามการบริหารจัดการขยะสิ่งปฏิกูล, การบริหารจัดการแปลงที่ดินทำกินของราษฎรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ และ
• กิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ขยายการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ “คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้”
• การตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น
• พิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สายที่ 4 จากจังหวัดมหาสารคาม