หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดขอนแก่น และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

    
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
• จังหวัดขอนแก่นจัดฝึกอบรมครู ข (เครือข่ายแรงงานอิสระระดับหมู่บ้าน/ชุมชน)โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชน
• พิธีเปิดกิจกรรม เยาวชน “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด” ภายใต้โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีที่ 24 ปีการศึกษา 2567
• การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 ประจำปีพุทธศักราช 2567
• การประชุมเตรียมการจัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนรอบโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น แก้ไขปัญหาจราจรในห้วงเวลาเร่งรีบ
• โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
• พิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ป้องกันและยับยั้งการกระทำผิดกฎหมาย รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
• งานสัมมนา ISAN Insight Summit 2024 เพื่อการนำเสนอแผนเชิงยุทธศาสตร์ “ 5F Model ISAN Soft Power ขุมทรัพย์ขับเคลื่อน ‘อีสานใหม่’ สู่สากล
• โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ จังหวัดขอนแก่น
• โครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น