หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดขอนแก่นมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอซำสูง

    
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. น นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบภัย จากเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านจำนวน 1 ครอบครัว ไปมอบให้กับ ครอบครัว นาง ดรุณี ภูเลื่อมใส ณ บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 1 ตำบล กระนวน อำเภอซำสูง โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย นายอำเภอซำสูง ปลัดอำเภอ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีมอบฯในครั้งนี้ด้วย
----------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
• จังหวัดขอนแก่นจัดฝึกอบรมครู ข (เครือข่ายแรงงานอิสระระดับหมู่บ้าน/ชุมชน)โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชน
• พิธีเปิดกิจกรรม เยาวชน “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด” ภายใต้โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีที่ 24 ปีการศึกษา 2567
• การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 ประจำปีพุทธศักราช 2567
• การประชุมเตรียมการจัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนรอบโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น แก้ไขปัญหาจราจรในห้วงเวลาเร่งรีบ
• โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
• พิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ป้องกันและยับยั้งการกระทำผิดกฎหมาย รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
• งานสัมมนา ISAN Insight Summit 2024 เพื่อการนำเสนอแผนเชิงยุทธศาสตร์ “ 5F Model ISAN Soft Power ขุมทรัพย์ขับเคลื่อน ‘อีสานใหม่’ สู่สากล
• โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ จังหวัดขอนแก่น
• โครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น