หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนชาวขอนแก่นสวมใส่เสื้อกีฬาแห่งชาติฯ

เชิญชวนชาวขอนแก่นสวมใส่เสื้อกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอง
• การดูแลรักษาความปลดภัยในสถานที่ราชการ
• รายงานการเงินของการเรี่ยไร ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมเ
• บัญชีรับจ่ายเงินที่ได้จากการเรี่ยไรของจังหวัดขอนแก่นร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมเดิน
• ขอควาอนุเคราะห์ปิดประกาศเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำชีเพิ่มเติม
• ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เ
• ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำชี (เพิ่มเต
• ประชาสัมพันธ์บทความ เรื่อง "Some progress, must do better"
• ขอเชิญร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนาในโครงการ "เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย" ครั้งที่ 1
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2567
• ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดขอนแก่นใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนั
• เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
• ขอเชิญร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• 
• การรับสมัครตัวแทนจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็นครู ก หรือผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น
• คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย
• ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ งานเทศกาลไหมฯ ประจำปี 2566
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งนักทรัพยาการบุคคล
• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
• เรื่อง การรับสมัครงานของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Mekong River Commission Secret
• การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี
• ขอเชิญร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์
• ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งพนักงานท
• ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสื่อสารแผนบริหารทรัพยากรน้ำลดเลี่ยงขาดแคลนน้ำจาก "เอลนีโญ" ประจำปี
• การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024
• ขอเชิญร่วมงานพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
• ขอเชิญร่วมงานพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
• ขอเชิญร่วมงานพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
• การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
• ประกาศผลการตัดสินคำคม/คำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลยเดชมหาร
• ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 19 "Khon Kaen International Mara
• การส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
• ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดตามรับชมการสัมมนาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ครบรอบ 4 ปี
• ขอความอนุคราะห์ปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล
• ขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยา
• ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
• ประกาศกรมทางหลวง เรื่องสรุปผลงานนิทรรศการสรุปแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง ระยะ 20 ปี
• ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อชี้แจงผลการรวบรวมข้อมูลโครงการ (กลุ่มย้อย ครั้งที่ 1) กา
• การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประจำป
• การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของกระทรวงมหาดไทย
• การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่ง
• กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "เรียกชาง"
• สรุปผลการประชุมสรุป (ร่าง) แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และระบบรางการศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐก
• การจัดนิทรรศการแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2566 - 2585)
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาค
• เชิญประชุมสรุป(ร่าง)แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการศึกษาความเหมาะสมเด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม แล
• 
• การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นท
• ประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง ต.โคกมั่่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2
• ประกาศรับสมัครสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
• จังหวัดขอนแก่น ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดจังหวัดขอนแก่นเป็น "จังหวัดคุณธรรม"
• สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล
• คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2568) เพิ่มเติม
• ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติสำหรับการก่อสร้างและโยธาธิการ ครั้งที่ 6
• ขอเชิญร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
• ขอเชิญร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
• การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงา
• ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งกายมาปฏิบัติราชการประจำสัปดาห์
• ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณะซ่อมแซมลงรักปิดทองพระธาตุอรหันต์วัดเจติยภูมิ (พระธ
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนา
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ
• ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครง
• ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้บุคคลยื่นคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินจากการป
• เชิญร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้าและหล
• ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
• ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
• ขอรับการสนับสนุนโครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็ง
• แก้ไข เพิ่มเติม การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ผนวก ง)
• เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ (เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดง
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 25
• ขอเชิญร่วมงานพิธี"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12)
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
• การขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเ
• รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ครั้งที่ 2
• การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2566
•  ขอเชิญร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดขอนแก่นใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนั
• ขอเชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีส
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพ
• ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนต์ HANUMAN White Monkey
• มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
• การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความ ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
• ขอเชิญร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์