หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

คณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดตามแนบ
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
• ขอเชิญร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์
• การจัดเตรียมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ของจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ของจังหวัดขอนแก่น
• การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญร่วมงานน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลยเดชมหาร
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
• การประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี
• ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
• โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรต
• โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรต
• ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม ปี 2565
• การจัดให้มีและเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (email) ของส่วนราชการ
• เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโครงการปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมาย
• คู่มือประชาชน เรื่อง แนวปฏิบัติของประชาชน กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน
• ขอเชิญร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี
• การขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
• เร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล
• ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
• ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่า เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารว่าง ประเภทททั่วไป ภาย
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎา
• ยกเลิกแนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
• การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566
• ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
• หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิง
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2
• ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ FTI Expo2022
• 
• ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบป
• ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นภาษ
• ประกาศแก้ไขวัน เวลาการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอนุก
• ประชาสัมพันธ์กระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านไมซ์ (MICE e-Learning)
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice)
• การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบออนไลน์
• ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
• ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
• ขอเชิญชวนร่วมประกวดคำขวัญ/คลิปสั้นต้านทุจริต จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2565
• โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ
• การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
• การขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
• สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
• ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
• การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565
• การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
• การขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล
• การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกัก
• ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• 
• ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช
• โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน
• แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
• การรายงานผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• การประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมงาน Gala Night Thai Silk งานแฟชั่นโชว์ฝ้าไทย
• เชิญร่วมงานวันพระบาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
• การสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ
• ประกาศศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น เรื่องรับจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญติป่าชุมชน พง
• สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
• ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเ
• กิจกรรมเสวนา KM Online
• 
• ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านมนุษยชน ประจำปี 2565
• การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
• ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2564
• ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรือง กำหนดเขตควบคุมไฟป้าในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
• 
• สรุปข้อสั่งการจากมติที่ประชุมขับเลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล
• เชิญประชุมชี้แจง 9 มาตรการรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/2565
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดขอนแก่น
• 
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"
• การอ้างชื่อข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลอกลวงทำบุญกับวัด
• 
• ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื
• แจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ 2565
• ขอเชิญผู้ใสใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก ุร่นที่ 11
• ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี พ.ศ.2564-2565
• การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช
• จังหวัดขอนแก่นกำหนดนโยบาย "No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้"
• ผลการประเมินสู่การเป็นเมืองแห่งไมซ์ (MICE City) จังหวัดขอนแก่น
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ
• การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
• เชิญชวนประดับธงชาติไทย
• การลงข้อมูลตามมตรา 7(1) - (3) ในราชกิจจานุเบกเษาของหน่วยงานในสังกัดบริหาราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยงาน
• การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540