กรุณาเลือกเดือน :  กรุณาเลือกปี : 

แสดงผล

กรุณาเลือกหน่วยงาน : 

แสดงผล

ค้นผลการประกวดราคาตามชื่อเรื่อง : 

แสดงผล

รายการผลการประกวดราคาทุกรายการ ทุกหน่วยงาน

แสดงผล

13-09-2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนสิงหาคม 2566

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

13-09-2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

13-09-2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

13-09-2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

13-09-2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2565

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

11-09-2566 รายการผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม 2566

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

06-09-2566 รายการผลการจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น

06-09-2566 รายการผลการจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น

06-09-2566 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเดือนกรกฎาคม2566

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น

06-09-2566 รายการผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

หน้าที่ :