กรุณาเลือกเดือน :  กรุณาเลือกปี : 

แสดงผล

กรุณาเลือกหน่วยงาน : 

แสดงผล

ค้นผลการประกวดราคาตามชื่อเรื่อง : 

แสดงผล

รายการผลการประกวดราคาทุกรายการ ทุกหน่วยงาน

แสดงผล

24-01-2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น

22-01-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2566

โรงพยาบาลขอนแก่น

22-01-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น

22-01-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

22-01-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น

22-01-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น

22-01-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม2566

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น

22-01-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น

22-01-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

22-01-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น

หน้าที่ :