กรุณาเลือกเดือน :  กรุณาเลือกปี : 

แสดงผล

กรุณาเลือกหน่วยงาน : 

แสดงผล

ค้นผลการประกวดราคาตามชื่อเรื่อง : 

แสดงผล

รายการผลการประกวดราคาทุกรายการ ทุกหน่วยงาน

แสดงผล

03-04-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกถมภาพันธ์ 2567

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

03-04-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

03-04-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

03-04-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2567

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น

03-04-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น

03-04-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น

24-01-2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น

22-01-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2566

โรงพยาบาลขอนแก่น

22-01-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น

22-01-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

หน้าที่ :