ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสาร TOR จังหวัดขอนแก่น
  เดือนพฤศจิกายน 2565
34 ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของโรงพบาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 พฤศจิกายน 2565)
  เดือนพฤศจิกายน 2565
33 ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัสดุ ของโรงพยาบาลชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28 ตุลาคม 2565)
32 ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัสดุ ของโรงพยาบาลน้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28 ตุลาคม 2565)
31 ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ของโรงพยาบาลแวงน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28 ตุลาคม 2565)
30

(1) ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโภชนาการ ของโรงพยาบาลโนนศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27 ตุลาคม 2565)

(2) สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแะ วิจารณ์ หรือเสนอแนะข้อคิดเห็น จ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ โรงพยาบาลโนนศิลา

29

(1) ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโภชนาการ ของโรงพยาบาลหนองนาคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27 ตุลาคม 2565)

(2) สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแะ วิจารณ์ หรือเสนอแนะข้อคิดเห็น จ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ โรงพยาบาลหนองนาคำ

28

(1) ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโภชนาการ ของโรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27 ตุลาคม 2565)

(2) สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือเสนอแนะข้อคิดเห็น จ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย

27 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดสำหรับระบบการจัดการและตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26 ตุลาคม 2565)
26 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนำวิถีในการตรวจวินิจฉัยหลอดลม)ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ตุลาคม 2565)
  เดือนกันยายน 2565
25 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินนับดีและตับอ่อน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 กันยายน 2565)
24 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างบำรุงรักษาเครื่อง LINAC และ Planning แบบรวมอะไหล่ทุกรายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 กันยายน 2565)
23 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 กันยายน 2565)
22 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 กันยายน 2565)
  เดือนสิงหาคม 2565
21 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคุณากรปิยชาติ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 สิงหาคม 2565)
20 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยา Alteplase 50 mg power for injection) ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 สิงหาคม 2565)
19 ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, อาคารผู้ป่าวยนอก 2 และร้านอาหารสวัสดิการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 สิงหาคม 2565)
  เดือนกรกฎาคม 2565
18. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (21 กรกฎาคม 2565)
  เดือนมิถุนายน 2565
17.

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพปอด(24 มิถุนายน 2565 )

16. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยา Meropenem 1 gm for injection) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (15 มิถุนายน 2565)
15. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยา Enoxaparin sodium 60 mg in 0.6 ml Injection) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (7 มิถุนายน 2565)
เดือน เมษายน 2565
14. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง (5 เมษายน 2565)
เดือน มีนาคม 2565
13. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (ฉบับปรับปรุงใหม่) (29 มีนาคม 2565)
12. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (29 มีนาคม 2565)
11. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (29 มีนาคม 2565)
10. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อ ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดสำหรับระบบการจัดการและตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (21 มีนาคม 2565)
9. ประะกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (17 มีนาคม 2565)
8. ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนทดิจิทัลี่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (17 มีนาคม 2565)
7. ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (17 มีนาคม 2565)
6. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (17 มีนาคม 2565)
5. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (15 มีนาคม 2565)
4. ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลขอนแก่น (15 มีนาคม 2565)
3. ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซือเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (15 มีนาคม 2565)
2. ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (15 มีนาคม 2565)
1. ประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (15 มีนาคม 2565)

จัดทำโดย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทร./โทรสาร 0 4323 9381 e-mail : [email protected],[email protected]