หน้าหลัก หนังสือเวียน / ประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดขอนแก่นใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนั

จังหวัดขอนแก่น ขอประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดขอนแก่นใสสะอาด 2567" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีรายละเอียดตามแนบ
   เอกสารที่แนบ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
--------------------------------------------------

เนื้อหาในหมวดนี้


• รายงานการเงินของการเรี่ยไร ของสำนักงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมเ
• บัญชีรับจ่ายเงินที่ได้จากการเรี่ยไรของจังหวัดขอนแก่นร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมเดิน
• ขอควาอนุเคราะห์ปิดประกาศเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำชีเพิ่มเติม
• ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เ
• ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำชี (เพิ่มเต
• ประชาสัมพันธ์บทความ เรื่อง "Some progress, must do better"
• ขอเชิญร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนาในโครงการ "เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย" ครั้งที่ 1
• ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง สรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2567
• เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
• ขอเชิญร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
• 
• การรับสมัครตัวแทนจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็นครู ก หรือผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น
• คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย
• ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ งานเทศกาลไหมฯ ประจำปี 2566
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งนักทรัพยาการบุคคล
• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
• เรื่อง การรับสมัครงานของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Mekong River Commission Secret
• การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี
• ขอเชิญร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์
• ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งพนักงานท
• ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสื่อสารแผนบริหารทรัพยากรน้ำลดเลี่ยงขาดแคลนน้ำจาก "เอลนีโญ" ประจำปี
• การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024
• ขอเชิญร่วมงานพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
• ขอเชิญร่วมงานพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
• ขอเชิญร่วมงานพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
• การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
• ประกาศผลการตัดสินคำคม/คำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลยเดชมหาร
• ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 19 "Khon Kaen International Mara
• การส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
• ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดตามรับชมการสัมมนาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ครบรอบ 4 ปี
• ขอความอนุคราะห์ปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล
• ขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยา
• ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
• ประกาศกรมทางหลวง เรื่องสรุปผลงานนิทรรศการสรุปแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง ระยะ 20 ปี
• ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อชี้แจงผลการรวบรวมข้อมูลโครงการ (กลุ่มย้อย ครั้งที่ 1) กา
• การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประจำป
• การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของกระทรวงมหาดไทย
• การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่ง
• กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "เรียกชาง"
• สรุปผลการประชุมสรุป (ร่าง) แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และระบบรางการศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐก
• การจัดนิทรรศการแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2566 - 2585)
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาค
• เชิญประชุมสรุป(ร่าง)แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการศึกษาความเหมาะสมเด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม แล
• 
• การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นท
• ประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง ต.โคกมั่่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2
• ประกาศรับสมัครสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
• จังหวัดขอนแก่น ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดจังหวัดขอนแก่นเป็น "จังหวัดคุณธรรม"
• สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล
• คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2568) เพิ่มเติม
• ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติสำหรับการก่อสร้างและโยธาธิการ ครั้งที่ 6
• ขอเชิญร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
• ขอเชิญร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
• การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงา
• ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งกายมาปฏิบัติราชการประจำสัปดาห์
• ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณะซ่อมแซมลงรักปิดทองพระธาตุอรหันต์วัดเจติยภูมิ (พระธ
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนา
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ
• ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครง
• ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้บุคคลยื่นคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินจากการป
• เชิญร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้าและหล
• ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
• ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
• ขอรับการสนับสนุนโครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็ง
• แก้ไข เพิ่มเติม การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ผนวก ง)
• เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ (เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดง
• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 25
• ขอเชิญร่วมงานพิธี"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12)
• ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
• การขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566
• ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเ
• รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ครั้งที่ 2
• การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2566
•  ขอเชิญร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
• ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดขอนแก่นใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนั
• ขอเชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีส
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพ
• ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนต์ HANUMAN White Monkey
• มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
• การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความ ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์
• ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
• การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
• ขอเชิญร่วมพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์
• การจัดเตรียมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ของจังหวัดขอนแก่น
• ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ของจังหวัดขอนแก่น
• การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น