หน้าหลัก ขอนแก่นยาตรา

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพร้อมมอบนโยบายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

    
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพร้อมมอบนโยบายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่น ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะปัญหา แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานด้วย กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 225 แห่ง ๆ ละ 2 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวเปิดโครงการฯ และได้มอบนโยบายการทำงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำคัญได้แก่
- การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
- การจัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 2556) โครงการ “จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด) โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนการเดินทางของพลังมวลชนในพื้นที่ที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม และขอให้สนับสนุน พร้อมให้กำลังใจแก่การปฏิบัติงานของเวรยามหมู่บ้านในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ด้วย
- การสนับสนุนและผลักดันโครงการลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น โครงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี โครงการชุดเพาะพันธุ์ปลาเพื่อผลิตลูกปลาสำหรับแจกจ่ายประชาชนเลี้ยงไว้อุปโภคในครัวเรือน
- การเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการสำหรับเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่ได้ร่วมกันดูแล ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ขอให้ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้ตรงกับปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

----------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารเดือน  พฤษภาคม 2556


• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดขอนแก่นปี 2556 (30 พ.ค.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานประชุมรับฟังปัญหาระดับอำเภอ (29 พ.ค.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาฯด้านการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดในสถานศึกษา (29 พ.ค.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีการประกาศเจตนารมณ์และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ตามโครงการ “จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ของอำเภอบ้านแฮด (23 พ.ค.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบบ้านกาชาด ตามโครงการ “กาชาดใส่ใจให้ที่อยู่” (23 พ.ค.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ออกเยี่ยมพื้นที่อำเภอเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ของประชาชน (23 พ.ค.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีการประกาศเจตนารมณ์และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ตามโครงการ “จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ของอำเภอกระนวน (21 พ.ค.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบบ้านกาชาด ตามโครงการ “กาชาดใส่ใจให้ที่อยู่” (21 พ.ค.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขันสาวไหมระดับจังหวัด (21 พ.ค.56)
• จังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนาถ่ายทอดแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) (20 พ.ค.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบบ้านกาชาด ตามโครงการ “กาชาดใส่ใจให้ที่อยู่” (20 พ.ค.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมค่ายฝึกเยาวชน “แกนนำเยาวชนคนดี ศรีบ้านทุ่ม” (20 พ.ค.56)
• ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ และสัปดาห์ความปลอดภัย ในการทำงานต่อต้านยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ปี 2556 (01 พ.ค.56)