๗(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กร...
๗(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ...
๗(๓)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล...๗(๔) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง...

๙(๑) ผลการพิจารณาที่มีผล...
๙(๒) นโยบายหรือการตีความ...
๙(๓)แผนงาน โครงการ...
๙(๔)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธี...
๙(๕)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง...
๙(๖)สัญญาสำคัญต่างของรัฐ...
๙(๗)มติคณะรัฐมนตรีหรือมติ...
๙(๘)ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

๑. คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลฯ
๒.
คู่มือศูนย์ สขร.
๓.
คู่มือของ สขร.


๑. แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
พัฒนา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ปี ๒๕๕๘
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
ป้ายและแผนผังบอกสถานที่ตั้ง
แผนภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แบบฟอร์มต่างๆ
การอบรมเผยแพร่ความรูความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิการได้รับรู้ข้อมูล

การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิการได้รับรู้ข้อมูล ให้ประชาชนทราบ

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลฯ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙(๗) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง 
หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

๑. ประกาศกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ๒๕๔๑-๒๕๕๓
๒๕๕๓
 • ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องการกำหนด
  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง
  จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพ.ร.บ.
  ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐
 • บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  เรื่อง การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตาม
  มาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
 • ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องการกำหนด
  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง
  จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพ.ร.บ.
  ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๕๔๙

 • ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการ
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  มาตรา 23 (3)

 • ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการกำหนด
  ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  พ.ศ.2549 

๒๕๔๔

 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสาร
  ตามระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

๒๕๔๓

 • ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
  กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการ
  จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง
  จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8)
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

๒๕๔๒

 • ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
  กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดราคาและ
  สอบราคาของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง
  จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8)
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 • ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  เรื่องการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ
  ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ

๒๕๔๑

 • ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หรือจัดให้
  มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ใช้บังคับ

 • ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
  ของราชการไว้ไห้ประชาชนเข้าตรวจดู


 

๒.

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๒๕๕๘

 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 23 มิถุนายน
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 16 มิถุนายน
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 9 มิถุนายน
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 2 มิถุนายน
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 พฤษภาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 19 พฤษภาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 12 พฤษภาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 7  พฤษภาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 เมษายน
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 20 เมษายน
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 7 เมษายน
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 31   มีนาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 27 มีนาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 17 มีนาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 10 มีนาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 3 มีนาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 กุมภาพันธ์
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 18 กุมภาพันธ์
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 10 กุมภาพันธ์
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 3 กุมภาพันธ์
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 27 มกราคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 20 มกราคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 13 มกราคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 6 มกราคม


 

 

๓.

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๒๕๕๗

 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 30 ธันวาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 23 ธันวาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 16 ธันวาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 9 ธันวาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 2 ธันวาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี25 พฤศจิกายน
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 18 พฤศจิกายน
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 12 พฤศจิกายน
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 4 พฤศจิกายน
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 ตุลาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 21 ตุลาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 14 ตุลาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 7 ตุลาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 1 ตุลาคม
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 23 กันยายน
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 16  กันยายน
 
๔. มติคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น
๕. มติคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

 

หน้าหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บุคลากร

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
โทร. 043-331515, 043-236882 e-mail : [email protected]

วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน" ::: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Office Information Center, Khonkaen Governor's Office | ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น | โทร. 0-4333-1515 | website : http://www.khonkaenpoc.com/KKdatacenter2015 :::

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download

download

 

download

 

download

download

 

download

 

download

 

 

 

download

 

download

 

download

download

 

download

 

download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download