วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น : "มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น : The Official Information Center, KhonKaen Governor's Office | ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 4 | โทร 0-4323-9381 | website : http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/KKdatacenter2015 |
ข้อมูลสรุปจังหวัด การเมืองการเลือกตั้ง ทำเนียบส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น

"มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม

2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart City และ MICE City

ค่านิยม

“ยึดมั่นในอุดมการณ์ มุ่งมั่นทำงาน สมานสามัคคี มีวิถีชีวิตพอเพียง”

ข้อมูลจาก:กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.ขก. โทร 0-43239381

(ข้อมูล ณ วันที่  09 กรกฎาคม 2563 )
(ข้อมูล ณ วันที่  09 กรกฎาคม 2563 )
(ข้อมูล ณ วันที่  14 มกราคม 2563 )
(ข้อมูล ณ วันที่  16 พฤษภาคม 2562 )
(ข้อมูล ณ วันที่  24 พฤษภาคม 2561 )
(ข้อมูล ณ วันที่  24 พฤษภาคม 2561 )
(ข้อมูล ณ วันที่  24 พฤษภาคม 2561 )
(ข้อมูล ณ วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2560 )
(ข้อมูล ณ วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2560 )
(ข้อมูล ณ วันที่  17 เมษายน 2558 )
(ข้อมูล ณ วันที่  17 เมษายน 2558 )
(ข้อมูล ณ วันที่  21 มกราคม 2558 )
(ข้อมูล ณ วันที่  16 มิถุนายน 2557 )
(ข้อมูล ณ วันที่  11 ธันวาคม 2556 )
(ข้อมูล ณ วันที่  22 มกราคม 2557 )
(ข้อมูล ณ วันที่  20 พฤศจิกายน 2556 )
(ข้อมูล ณ วันที่  12 พฤศจิกายน 2556 )
(ข้อมูล ณ วันที่  24 สิงหาคม 2556 )
(ข้อมูล ณ วันที่  22 พฤษภาคม 2556 )
(ข้อมูล ณ วันที่  04 เมษายน 2556 )
(ข้อมูล ณ วันที่  24 มกราคม 2556 )
(ข้อมูล ณ วันที่  18 ตุลาคม 2555 )
(ข้อมูล ณ วันที่  08 ตุลาคม 2555 )
(ข้อมูล ณ วันที่  09 กุมภาพันธ์ 2555 )
(ข้อมูล ณ วันที่  03 พฤศจิกายน 2553 )
(ข้อมูล ณ วันที่  21 มกราคม 2553 )
(ข้อมูล ณ วันที่  21 มกราคม 2553 )
(ข้อมูล ณ วันที่  21 มกราคม 2553 )
(ข้อมูล ณ วันที่  11 ธันวาคม 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  11 ธันวาคม 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  01 ธันวาคม 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  01 ธันวาคม 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  25 พฤศจิกายน 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  25 พฤศจิกายน 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  25 พฤศจิกายน 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  25 พฤศจิกายน 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  25 พฤศจิกายน 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  25 พฤศจิกายน 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  25 พฤศจิกายน 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  25 พฤศจิกายน 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  25 พฤศจิกายน 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  25 พฤศจิกายน 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  25 พฤศจิกายน 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  26 มิถุนายน 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  12 มิถุนายน 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  08 มิถุนายน 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  08 มิถุนายน 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  05 มกราคม 2552 )
(ข้อมูล ณ วันที่  30 ธันวาคม 2551 )
ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด


ค้นหาจากเว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น ค้นหาจากเว็บไซต์ทั่วโลก